Pravne Poradenstvo

KIRST Advokátska Kancelária

Právna Poradňa Profil kancelárie Cenník služieb Odkazy a Dokumenty Otázky a odpovede
Pravne-Poradenstvo.sk
Obchodné právo
Konkurzné právo
Občianske právo
Trestné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Ústavné právo
Ochrana osobnosti
Zvláštne právne služby

Právne služby advokátskej kancelárie

Kancelária advokáta Jozefa Kirsta ponúka skúsenosti z praktického výkonu advokácie a právne služby vo všetkých právnych oblastiach a zastupuje svojich klientov ako v sporovej agende, tak aj v nesporovej agende.

Advokátska kancelária patrí k menším košickým kanceláriám s kooperačnými vzťahmi s ďalšími advokátskymi kanceláriami, umožňujúc úzku spoluprácu a spracovanie udelených mandátov. Úzka spolupráca slovenského advokáta s inými advokátmi umožňuje poskytovanie právneho servisu v rozsahu celého právneho poriadku Slovenskej republiky.

Klientom ponúka osobný a bezprostredný prístup advokáta s dôrazom na individuálne požiadavky klienta a potreby každého prípadu za rozumné ceny. Vždy je kladený dôraz na dobrú informovanosť klienta o priebehu jeho veci a na spätnú väzbu medzi klientom a advokátom.

Medzi právne služby poskytované advokátskou kanceláriou patrí predovšetkým

 • Zastupovanie pred všetkými slovenskými všeobecnými súdmi, vrátane Najvyššieho súdu SR,
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom SR,
 • Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi, alebo rozhodcami menovanými ad hoc.,
 • Zastupovanie pred štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy,
 • Spísanie zmluvných dokumentov, najmä občiansko-právnych zmlúv, obchodných zmlúv,
 • Vypracovanie právnych rozborov a stanovísk s poisteným právnym záverom,
 • Vyhotovovanie zmlúv, vrátane zmlúv o zaistení záväzkov,
 • Leasing, franchising, nepomenované zmluvy,
 • Poradenstvo o maďarskom a českom práve, vrátane zaistenia právneho zastúpenia zahraničným advokátom v zahraničí.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach platného práva Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí hlavne:

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

 • Zakladanie obchodných spoločností,
 • Obchodný register a konania pred súdmi,
 • Zmeny a transformácie spoločností,
 • Prevody obchodných podielov,
 • Akvizície spoločností.

Zmluvné právo

 • Vypracovanie, právne komentáre, pripomienky a posudzovanie všetkých zmlúv.

Obchodné spory

 • Mediácie pri obchodných sporoch - ich riešenie mimosúdnou cestou,
 • Podávanie žalôb,
 • Zastupovanie pred súdmi a inými inštitúciami, zastupovanie v rozhodcovskom konaní.

Nekalá súťaž

 • Analýza chovania súťažiteľa s ohľadom na nekalosúťažné praktiky,
 • Vypracovanie žalôb,
 • Zastupovanie pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Konkurzné právo / insolvenčné právo

 • Právne poradenstvo v problematike insolventnosti, konkurzu a vyrovnania,
 • Podávanie prihlášok veriteľov,
 • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní,
 • Zastupovanie v incidenčných sporoch.

Občianske právo

Právne poradenstvo vo veciach občianskoprávnych,

 • Mimosúdne riešenie sporov,
 • Vypracovanie a posudzovanie všetkých občianskoprávnych zmlúv,
 • Podávanie žalôb,
 • Zastupovanie pred súdmi a inými inštitúciami, zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi
 • Zastupovanie dedičov v dedičskom konaní.
 • Nehnuteľnosti
 • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv,
 • Prevody nehnuteľností,
 • Zastupovanie v konaní pred katastrom nehnuteľností

Trestné právo

 • Obhajoba v trestnom konaní,
 • Zastupovanie poškodených, uplatňovanie nárokov v adhéznom konaní,
 • Podávanie kvalifikovaných trestných oznámení.

Rodinné právo

 • Vyhotovenie zmlúv manželov,
 • Rozvod a zastupovanie pri ňom.

Pracovné právo

 • Vzťahy zamestnávateľ - zamestnanec, riešenie vzniku a ukončenie pracovného pomeru,
 • Zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch,
 • Vypracovanie pracovných zmlúv pre konkrétne situácie,
 • Pracovné úrazy a náhrady škody.

Správne právo

 • Vypracovanie všetkých podaní, návrhov a opravných prostriedkov v správnom konaní,
 • Zastupovanie v správnom konaní
 • Náhrada škody spôsobenej nesprávnym rozhodnutím štátnych orgánov a jej uplatnenie.

Ústavné právo

 • Ľudské práva - konzultačná činnosť,
 • Ústavný súd, vrátane zastupovania pred Ústavným súdom, vypracovanie ústavných sťažností.

Ochrana osobnosti

 • Vypracovanie žalôb na ochranu osobnosti,
 • Zastupovanie pred súdmi v otázkach ochrany osobnosti.
 • Právne poradenstvo v osobnostných právach.

Zvláštne právne služby

Správa pohľadávok - komplexné právne služby pri správe pohľadávok klienta, poskytované s cieľom zaistiť klientovi efektívne, riadne a včasné platenie pohľadávok, služby spojené s intervenčnými krokmi voči dlžníkom na území celej SR, ako sú hlavne:
 • Právny rozbor a návrh + realizácia vhodného zaistenia pohľadávok,
 • Supervízia nad splatnosťou pohľadávok a urgencia zaplatenia splatných pohľadávok,
 • Právny návrh finančne výhodného spôsobu vymáhania pohľadávok,
 • Súdne vymáhanie pohľadávok.
 • Jednanie o predaji pohľadávok,
 • Zaistenie výkonu rozhodnutia a exekúcie na majetok dlžníka (súdna exekúcia a exekúcia prostredníctvom exekútora),
 • Prihlásenie pohľadávok v konkurze, uplatnenie v likvidácii.
 • Priebežné informovanie klienta o stavu vymáhaných pohľadávok.

Legal opinion

Právna analýza konkrétneho právneho problému se zaistením právnej správnosti zodpovednostným poistením . Ide o komplexnú právnu revíziu zmlúv či iných dokumentov najmä s ohľadom na ich súlad s platnou právnou úpravou a to v prípadoch potreby overenie už existujúcej právnej analýzy klienta.

 • Komplexné posúdenie právnych nárokov zo záväzkových vzťahov,
 • Komplexné posudenie právnych dokumentov spoločnosti,
 • Posúdenie výhodnosti záväzkových vzťahov, zmlúv,
 • Upozornenie na právne vady a rizika posudzovaných právnych problémov,
 • Návrh právnej nápravy.
Kontakt

Jozef Kirst, advokát
Vojenská 14
040 01 Košice
č.licencie v SAK: 4971

tel./fax.: 055/6251269
mobil: 0948 418 262

e-mail: jozefkirst@yahoo.com


View Larger Map